Anunț concurs profesori NR. 950 DIN DATA 2.08.2017

ANUNȚ

NR. 950 DIN DATA 2.08.2017

„Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, organizează în perioada 29-31 august 2017, concursul pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul secției Școala Populară de Arte și Meserii:

 • 1 post profesor pian – studii superioare
 • 0,5 post profesor pian – studii superioare
 • 0,5 post profesor pian+teorie-solfegii – studii superioare
 • 0,5 post profesor canto popular – studii superioare
 • 1 post profesor chitară – studii superioare
 • 1 post profesor vioară – studii superioare

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, persoana de contact: Domuța Marcela.

Condiții generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul muzică, specializări pian, canto popular, chitară, vioară.

 

Proba scrisă constă în întocmirea unui proiect de lecție.

Concursul se va organiza la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 17 august 2017, ora 15, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 august 2017, ora 13,00: proba scrisă;
 • 31 august 2017, ora 13,00: proba interviu.

Termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare etapă de concurs:

 • 18 august 2017, ora 15,00, rezultatul în urma selecției dosarelor de concurs;
 • 30 august 2017, ora 15,00, rezultatele probei scrise;
 • 1 septembrie 2017, ora 15,00, rezultatele probei interviului;

Termenele în care se pot depune contestații:

 • 21 august 2017, ora 15,00, depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor de concurs;
 • 31 august 2017, ora 15,00, depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise;
 • 4 septembrie 2017, ora 15,00, depunerea contestațiilor privind rezultatele probei interviului.

Termenele în care se comunică rezultatele la contestațiile depuse:

 • 22 august 2017, ora 15,00, rezultatul contestațiilor în urma selecției dosarelor de concurs;
 • 1 septembrie 2017, ora 15,00, rezultatul contestațiilor privind rezultatele probei scrise;
 • 5 septembrie 2017, ora 15,00, rezultatul contestațiilor privind rezultatele probei interviului;

Termenul în care se afișează rezultatele finale ale concursului:

     - 6 septembrie 2017, ora 15,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.11, telefon 0260/612870.

Manager,

Daniel Săuca

Fisiere anexate